Ochrana osobných údajov


INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

ALTERBIKE s.r.o.
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 105308/B. Sídlo: Moyzesova 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
IČO: 48250007, DIČ: 2120101434, IČ DPH: SK2120101434.
Konatelia: Ing. Ľubomír Haraus, Mgr. Beáta Harausová
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

Týmto by sme Vás radi informovali o:


1. Spracúvaní osobných údajov


2. Zásadách používania cookies
Spracúvanie osobných údajov sa od 25.05.2018 riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Vzhľadom na vyššie uvedené prevádzkovateľ:
• prijal prevádzkovateľ primerané technické a organizačné opatrenia.
• vyhotovil tzv. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov v zmysle § 13 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) Súhlas dotknutej osoby aspoň na jeden konkrétny účel (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel)
b) Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
c) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby
e) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
f) Spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh)
Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa vyššie uvedeného odseku písm. c) a e) musí byť ustanovený v zákone 18/2018 Z.z., v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že ako dotknutá osoba máte právo:
• Právo na prístup k údajom
• Právo na opravu
• Právo na výmaz • Právo na obmedzenie spracúvania
• Právo na prenosnosť
• Právo namietať o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu (napr. na účely priameho marketingu), zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov, o na právo namietať na účely priameho marketingu musí byť dotknutá osoba výslovne upozornená najneskôr pri prvej komunikácii s ňou a toto právo musí byť prezentované jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií, o po uplatnení námietky zákazníka je prevádzkovateľ e-shopu povinný ihneď ukončiť spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a tieto osobné údaje už na účely priameho marketingu nespracúvať.
• Právo odvolať súhlas o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (napr. vernostný program, spotrebiteľská súťaž), zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať a prevádzkovateľ e-shopu je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom, o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka, o práve súhlas kedykoľvek odvolať musí byť zákazník podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia prevádzkovateľom e-shopu vopred informovaný. Práva dotknutej osoby / dotknutých osôb sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, ktoré si môžete uplatniť osobne, poštou alebo elektronickou poštou u prevádzkovateľa, viď identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Postup prevádzkovateľa pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby / dotknutých osôb
• všetky informácie a oznámenia prevádzkovateľa smerom k dotknutej osobe musia byť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, musí sa zohľadniť kategória dotknutých osôb, ktorej sú oznámenia a informácie adresované,
• informácie a oznámenia by sa mali spravidla poskytovať rovnakým spôsobom, akým si dotknutá osoba uplatní svoje právo, ak nepožiada o iný spôsob,
• prevádzkovateľ e-shopu je povinný žiadosť dotknutej osoby vybaviť do 1 mesiaca od jej doručenia (v prípade potreby môže prevádzkovateľ predĺžiť vybavovanie žiadosti o ďalšie 2 mesiace, pričom o predĺžení lehoty je povinný dotknutú osobu upovedomiť).

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov ako aj z titulu vybavovania podnetov dotknutej osoby. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby: ALTERBIKE s.r.o., Moyzesova 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. Email: lubomir.haraus@alterbike.sk Tel.: +421 903 825 421 Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu, nakoľko nemá legislatívnu povinnosť. Určenie zodpovednej osoby Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.

Informačný systém e-shop Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje tento internetový obchod (ďalej tiež len "portál"). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť kupujúcim (spotrebitelia ako aj firemní zákazníci) uzatvárať zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov a služieb formou e-shopu. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa, cookies. Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop
a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb je zmluvnou požiadavkou na plnenie zo zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) - všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje osobné údaje aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailová adresa. Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
• kuriér poskytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. – právny základ = oprávnený záujem, ktorý vyplýva z osobitného zákona č. 324/2011 Z. z. podľa §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. (platí len vo vzťahu k osobným údajom ustanoveným v § 11 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.)
• kuriér neposkytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. – právny základ = môže byť súhlas podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z., zmluva podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. /oprávnený záujem podľa §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.; (ako bolo uvedené v príklade vyššie pri informačnej povinnosti)

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že ako dotknutá osoba máte právo:
• Právo na prístup k údajom
• Právo na opravu
• Právo na výmaz
• Právo na obmedzenie spracúvania
• Právo na prenosnosť
• Právo namietať o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu (napr. na účely priameho marketingu), zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov, o na právo namietať na účely priameho marketingu musí byť dotknutá osoba výslovne upozornená najneskôr pri prvej komunikácii s ňou a toto právo musí byť prezentované jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií, o po uplatnení námietky zákazníka je prevádzkovateľ e-shopu povinný ihneď ukončiť spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a tieto osobné údaje už na účely priameho marketingu nespracúvať.
• Právo odvolať súhlas o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (napr. vernostný program, spotrebiteľská súťaž), zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať a prevádzkovateľ e-shopu je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom, o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka, o práve súhlas kedykoľvek odvolať musí byť zákazník prevádzkovateľom e-shopu vopred informovaný. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby: ALTERBIKE s.r.o., Moyzesova 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. Email: lubomir.haraus@alterbike.sk Tel.: +421 903 825 421 Práva dotknutej osoby / dotknutých osôb sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, ktoré si môžete uplatniť osobne, poštou alebo elektronickou poštou u prevádzkovateľa, viď identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Postup prevádzkovateľa pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby / dotknutých osôb
• všetky informácie a oznámenia prevádzkovateľa smerom k dotknutej osobe musia byť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, musí sa zohľadniť kategória dotknutých osôb, ktorej sú oznámenia a informácie adresované,
• informácie a oznámenia by sa mali spravidla poskytovať rovnakým spôsobom, akým si dotknutá osoba uplatní svoje právo, ak nepožiada o iný spôsob,
• prevádzkovateľ e-shopu je povinný žiadosť dotknutej osoby vybaviť do 1 mesiaca od jej doručenia (v prípade potreby môže prevádzkovateľ predĺžiť vybavovanie žiadosti o ďalšie 2 mesiace, pričom o predĺžení lehoty je povinný dotknutú osobu upovedomiť).

Informačný systém – marketing Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ webového portálu / webových portálov, v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu . Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) je jeho súhlas. Poskytnutý súhlas na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

Účel spracúvania osobných údajov:

• zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailov), ktoré môžu obsahovať reklamné a iné ponuky alebo odkazy na webové stránky prevádzkovateľa
• zasielanie informácií, ponúk a katalógov v papierovej forme
• prieskum spokojnosti
• oslovovanie zákazníkov prostredníctvom telefónu alebo SMS správ. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt. Osobné údaje budú uchovávané 5 rokov (súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov), ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Prevádzkovateľ spracúva len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že ako dotknutá osoba máte právo:
• Právo na prístup k údajom
• Právo na opravu
• Právo na výmaz
• Právo na obmedzenie spracúvania
• Právo na prenosnosť
• Právo namietať o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu (napr. na účely priameho marketingu), zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov, o na právo namietať na účely priameho marketingu musí byť dotknutá osoba výslovne upozornená najneskôr pri prvej komunikácii s ňou a toto právo musí byť prezentované jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií, o po uplatnení námietky zákazníka je prevádzkovateľ e-shopu povinný ihneď ukončiť spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a tieto osobné údaje už na účely priameho marketingu nespracúvať.
• Právo odvolať súhlas ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (napr. vernostný program, spotrebiteľská súťaž), zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať a prevádzkovateľ e-shopu je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom, o ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka, o práve súhlas kedykoľvek odvolať musí byť zákazník podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia prevádzkovateľom e-shopu vopred informovaný. Práva dotknutej osoby / dotknutých osôb sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, ktoré si môžete uplatniť osobne, poštou alebo elektronickou poštou u prevádzkovateľa, viď identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa.


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


Používanie cookies
Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.


Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.


Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.


Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:
• Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
• Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
• Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.


Zmena nastavení


Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.


Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese. COOKIES - nie je za každých okolností osobným údajom; osobným údajom je vtedy, ak je súčasťou reťazca ďalších údajov viažucich sa na konkrétnu fyzickú osobu, na základe ktorých možno túto fyzickú osobu identifikovať.
• cookies ako osobný údaj – v závislostí od okolností konkrétneho prípadu môže byť právnym základom o súhlas podľa §13 ods. 1 písm. a) zák. 18/2018 Z.z. o zmluva podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. o oprávnený záujem podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z (marketingové účely) - súčasne platí aj povinnosť splniť podmienky podľa § 55 zákona č. 351/2011 Z. z. - ak cookies nie je osobný údaj – povinnosť plniť podmienky podľa zákona č. 351/2011 Z. z. Cookies, ktoré využívame, nepoškodzujú váš počítač.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz